fbpx

Algemene voorwaarden

versie april 2020

Artikel 1. Definities

Verhuurder: Fodis (61351644) handelend vanuit de naam Drankrugzak.nl of Mobiledrinks.eu, gevestigd Haarlemmerstraatweg 79, 1165K te Halfweg.
Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder.
Partijen: Huurder en Verhuurder samen.
Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door Partijen is geaccepteerd. Acceptatie kan schriftelijk maar ook digitaal via een akkoord per email geschieden.

Huurperiode: Overeengekomen tijdsbestek waarin de materialen bij Huurder zijn.

Inzetperiode: Overeengekomen tijdsbestek waarin de materialen door de Huurder worden gebruikt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offerte & betaling
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend en 14 dagen geldig op basis van beschikbaarheid. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand.
3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode.
3.3 Betaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Verhuurder kan daartoe bepalen dat voorafgaand aan de huurperiode een aanbetaling moet worden voldaan om de Overeenkomst tot stand te laten komen. Wanneer dit het geval is wordt dit voorafgaand aan de huurperiode duidelijk kenbaar gemaakt.

3.5 Wanneer de Verhuurder een aanbetaling vraagt om de Overeenkomst tot stand te laten komen zullen de betaaltermijnen door Verhuurder duidelijk kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 4. Uitvoering
4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

 

Artikel 5. Levering & retour van de verhuurmaterialen

5.1 De Verhuurder kan afhankelijk van de aard van de aanvraag van de Huurder bepalen hoe de materialen worden geleverd. Levering kan plaatsvinden via een postlevering (middels PostNL) of een koerierslevering (Door Drankrugzak.nl / Mobiledrinks.eu). De manier van levering wordt altijd expliciet in de overeenkomst opgenomen.

5.2. In het geval van een postlevering is de Huurder verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de materialen bij levering en het tijdige retoursturen van de materialen aan het einde van de huurperiode.

5.3 In het geval van een postlevering ontvangt de Huurder de dag voorafgaand aan de levering een track and trace code op het opgegeven email-adres. Hierin wordt het tijdvlak van de levering bekend gemaakt. Er kan niet van het tijdvlak worden afgeweken tenzij dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen.

5.4 Indien de materialen per koerier worden geleverd, wordt de datum en een tijdvlak voor levering in samenspraak overeengekomen.

5.5 In het geval van een postlevering dient de Huurder de materialen zelf aan het einde van de huurperiode op de overeengekomen dag aan te bieden bij een PostNL punt. In de regel geldt dat de materialen de dag na de inzet bij PostNL afgegeven dienen te worden. De exacte dag waarop de materialen bij PostNL moeten worden aangeleverd staat altijd expliciet vermeld in de overeenkomst. Voorbeeld: wanneer de inzetperiode eindigt op zondag, dienen de materialen de eerstvolgende maandag af te worden gegeven het PostNL punt.

5.6 Indien de Huurder de materialen later retourneert dan overeengekomen is met de Verhuurder, kan de Verhuurder hiervoor meerkosten in rekening brengen bij de Huurder. De meerkosten voor het later retourneren dan overeengekomen bedragen €50,00 excl. 21% BTW per Drankrugzak of Sample Pack per dag.

5.7 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf ophaalt en/of terugbrengt bij Drankrugzak.nl / Mobiledrinks.eu, kan dit alleen op de overeengekomen datum en specifieke tijdstip.

5.8 Indien overeengekomen is dat de materialen door de Huurder zelf worden geretourneerd dan dient dit niet later dan de afgesproken datum en tijdstip te gebeuren. Indien de Huurder materialen te laat terugbrengt, kan de Verhuurder hiervoor meerkosten in rekening brengen bij de Huurder. De meerkosten voor het later retourneren dan overeengekomen bedragen €50,00 excl. 21% BTW per Drankrugzak of Sample Pack per dag.

5.9 Materialen dienen schoon en zo droog mogelijk te worden geretourneerd.

5.10 Bij koerierslevering gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Eventuele afwijkende laad en los situaties dienen vooraf gemeld te worden. Wij bezorgen de materialen tot aan de drempel tot maximaal 20 meter vanaf de wagen.

Bij levering en ophalen door Drankrugzak.nl / Mobiledrinsk.eu worden in onderstaande gevallen de kosten doorberekend naar de klant:

  • Indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is;
  • Indien de materialen niet binnen een straal van ± 20 meter van de losplaats geleverd moeten worden;
  • Indien de materialen niet op de begane grond (ook rekening houdend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden;
  • Indien er parkeerkosten gelden;

De extra arbeidskosten voor afwijkende situaties bedragen € 12,50 per kwartier per medewerker. Indien er wordt geconstateerd dat er extra kosten gemaakt zullen worden, wordt altijd vooraf gemeld aan de opdrachtgever.

 

Artikel 6. Schade aan materialen

6.1 Eventuele schades die ontstaan zijn tijdens de huurperiode of ontdekt zijn tijdens de huurperiode dienen door de Huurder aan Verhuurder te worden gemeld.

6.2 Indien schades aan de gehuurde materialen die ontstaan zijn tijdens de huurperiode of ontdekt zijn tijdens de huurperiode niet binnen 48 uur na afloop van de inzetperiode bij de verhuurder zijn gemeld, kan er door de Huurder geen aanspraak meer worden gemaakt op eventuele schadevergoedingen of tegemoetkomingen.

6.4 Wanneer er schade aan de gehuurde materialen ontstaat door toedoen van de Huurder kunnen deze kosten worden verhaald op de Huurder.

6.5 Wanneer er schade aan de gehuurde materialen optreedt tijdens de huurperiode die het gevolg is van materiaalmoeheid of ouderdom dan kan deze schade niet worden verhaald op de Huurder.

 

Artikel 7. Verzekeringen
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder eventueel zelf zorg te dragen.

 

Artikel 8. Reclames
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment van ter beschikking stelling van de huurmaterialen te onderzoeken of ze beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur na in ontvangstneming aan Verhuurder per telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.

9.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

9.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te vergoeden. De kosten worden door Verhuurder bepaald en zijn voor Partijen bindend.

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

10.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

10.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

  • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet,
  • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

11.2 De Huurder kan kosteloos annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode. Tussen 7 en 2 dagen voor de huurdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom en binnen 48 uur 100% van de huursom.

11.3 Gepersonifieerde materialen zoals bedrukte bekers en branding kan niet worden geannuleerd nadien deze reeds vervaardigd zijn. Dat wil zeggen dat wanneer de Verhuurder reeds kosten heeft gemaakt, deze kosten in geval van annulering, altijd in rekening worden gebracht bij de Huurder.

 

Artikel 12. Voorwaarden bezorging

11.1. Eventuele afwijkende laad en los situaties dienen vooraf gemeld te worden. Wij bezorgen de materialen tot aan de drempel tot maximaal 20 meter vanaf de wagen.

Bij levering en ophalen door Drankrugzak.nl / Mobiledrinsk.eu worden in onderstaande gevallen de kosten doorberekend naar de klant:

  • Indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is;
  • Indien de materialen niet binnen een straal van ± 20 meter van de losplaats geleverd moeten worden;
  • Indien de materialen niet op de begane grond (ook rekening houdend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden;
  • Indien er parkeerkosten gelden;

De extra arbeidskosten voor afwijkende situaties bedragen € 12,50 per kwartier per medewerker. Indien er wordt geconstateerd dat er extra kosten gemaakt zullen worden, wordt altijd vooraf gemeld aan de opdrachtgever.